Utbildning

Slutna utrymmen

I en värld där arbetsmiljö och säkerhet står i centrum för företagsprioriteringar, är det av yttersta vikt att vara i överensstämmelse med lagkrav och att säkerställa personalens välbefinnande. En nyckelaspekt för att uppnå detta är genom att investera i utbildning om slutna utrymmen. Vårt företag, baserat i Säter i Dalarna, strävar efter att vara ledande inom säkerhetsutbildning och erbjuder våra tjänster över hela Sverige.

Vikten av Utbildning i Slutna Utrymmen:

Arbete i slutna utrymmen innebär unika risker och utmaningar. För att säkerställa att arbetsgivare och deras personal är väl rustade att hantera dessa situationer är utbildning avgörande. En investering i utbildning i hantering av slutna utrymmen är inte bara en efterlevnad av regelverket; det är en investering i personalens säkerhet och välbefinnande.

Målgrupp:

All personal som arbetar i slutna utrymmen där möjligheten till räddning är av yttersta vikt.

Utbildningens Innehåll:

Vår utbildning i hantering av slutna utrymmen är utformad för att ge deltagarna de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta säkert och effektivt i denna specifika arbetsmiljö. Utbildningen, som sträcker sig över en dag, omfattar följande nyckelområden:

  • Genomgång av lagkrav: Förståelse för och efterlevnad av lagar och föreskrifter.
  • Hantering av slutna utrymmen: Identifiering och hantering av risker i olika typer av utrymmen.
  • Inspektion av utrustning: Kunskap om att kontrollera och underhålla säkerhetsutrustning.
  • Materialvård: Riktlinjer för korrekt hantering och vård av material.
  • Riskanalys: Förmåga att bedöma och hantera potentiella faror.
  • Förankringspunkter: Förståelse för och korrekt användning av förankringspunkter.
  • Räddning av nödställd: Utveckling av kompetens för att rädda en person i nödsituation.
  • Praktiska övningar: Tillämpning av teoretiska kunskaper i er specifika arbetsmiljö.
  • Praktiskt Genomförande: Förmiddagen ägnas åt teori, medan eftermiddagen fokuserar på praktiska övningar. Vi tillhandahåller selar och nödvändig utrustning och använder era arbetsplattformar för att säkerställa relevans.

Att kombinera teoretisk kunskap med praktisk träning gör vår utbildning om slutna utrymmen heltäckande och anpassad till de krav och förhållanden som företag och deras medarbetare kan ställas inför.

Investera i säkerhet och effektivitet genom att ge er personal den kunskap de behöver för att säkert hantera slutna utrymmen. Vår utbildning är inte bara en skyldighet enligt lag, utan också en investering i en tryggare och mer produktiv arbetsmiljö.

Bokning av utbildning:

Använd vårt smidiga Kontaktformulär brevid artikeln för att göra er bokning. Fyll i nödvändig information, och vi kommer att kontakta er för att fortsätta processen.

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS